Raivaus

Raivaus

Raivauksessa alikasvos, vesakko tai muu jätepuusto poistetaan hakkuualalta tai uudistusalalta haittaamasta metsän käsittelyä.  Ns. ennakkoraivauksessa harvennukseen tuleva alue raivataan etukäteen, jolloin alueen korjuuolosuhteet paranevat merkittävästi. Ns. jälkiraivauksessa jo hakatulta aukolta  kaadetaan maahan uudistustyötä ja taimien kasvua haittaava huonokuntoinen pienpuusto. Tämänkin raivauksen voi tehdä ennakkoon, jolloin se hyödyttää myös edeltävää hakkuuta.

Ennakkoraivauksesta on monia konkreettisia hyötyjä. Ensinnäkin raivattu harvennusleimikko käy paremmin kaupaksi ja metsänomistaja saa myytävälle puulle korkeampaa kantohintaa. Toiseksi metsä jää harvennuksen jälkeen parempaan kasvukuntoon ja siistimmän näköiseksi. Tämä johtuu siitä, että hakkuukoneen kuljettaja näkee paremmin poistettavat puut ja osaa valita paremmin ajourien paikat, kun alikasvos ei haittaa näkyvyyttä ja koneen liikkeitä.  Tällöin myös kasvamaan jäävä puusto on parempilaatuista ja siinä on vähemmän korjuuvaurioita.

Ajankohta

Pääsia ennakkoraivauksessa on, että se tehdään ennen harvennushakkuuta. Parasta se olisi tehdä korjuuta edeltävänä vuonna lumettomaan aikaan, jolloin kannot jää lyhyeksi ja raivattu puusto ehtii painua maahan.

Toteutus

Raivaus toteutetaan raivaussahalla metsurityönä. Yleisssääntö on, että  raivauksessa kaadetaan maahan lähes kaikki myytävää kuitupuuta pienempi puusto.  Monimuotoisuudelle tärkeitä puulajeja ja kasvatuskelpoista kuusialikasvosta voidaan jättää raivaamatta siinä määrin, etteivät ne kuitenkaan häiritse metsäkoneiden työskentelyä. Monimuotoisuudelle tärkeät kohteet, kuten purojen ja vesistöjen rantavyöhykkeet,  jätetään myös raivaamatta.

Usein vain osa harvennettavasta alasta on tarpeen raivata. Raivaus sopii myös metsänomistajan itsensä tehtäviksi helpoimmilla kohteilla.

Video ennakkoraivauksesta