Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoidolla tarkoitetaan jo taimikkovaiheen ohittaneen metsän harvennusta. Tällaisessa metsässä pisimmät puut ovat yleensä yli 8 metriä. Nuoren metsän hoidossa puuston kehitystä ohjataan taloudellisesti arvokkaisiin puulajeihin  ja -yksilöihin poistamalla huonolaatuiset ja kehityksessä jälkeen jääneet puut. Samalla ylitiheät kohdat harvennetaan  oikeaan kasvatustiheyteen, jolloin puusto pääsee järeytymään.

Nuoren metsän hoito on yleensä tarpeellista kohteessa, jossa taimikonhoito on jäänyt aikanaan tekemättä tai on tehty liian lievänä.  Metsä saattaa olla siksi melkoisen tiheää ryteikköä. Siksi puhutaankin nuoren metsän kunnostuksesta. Tällöin puusto ei yleensä ole vielä riittävän järeää ainespuuta kerryttävälle ensiharvennukselle.

Osalta nuoren metsän hoitoa vaativista kohteista voi olla kannattavaa kerätä energiapuuta myyntiin. Tällöin puhutaan energiapuuharvennuksesta, joka tehdään useimmiten hakkuukoneella ja vaatii ennakkoraivausta.

Ajankohta

Nuoren metsän hoito ajoittuu vaiheeseen, jolloin puuston pituus on 7-14 metriä.  Hoitoa ei kannata viivytellä, koska näillä kohteilla puuston kehitys on muutenkin taantunut.

Toteutus

Nuoren metsän hoito toteutetaa yleensä metsurityönä raivaussahalla, jolloin pienpuusto kaadetaan maahan. Työn valmistuttua sen kustannuksiin on mahdollista saada useimmiten  kemera-tukea valtiolta.