Hyvän metsänhoidon suositukset

Hyvän metsänhoidon suositukset on tehty kestävän metsätalouden peruslinjauksiksi. Pitkäjänteisessä ja vastuuntuntoisessa metsätaloudessa metsiä hoidetaan ja käytetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Hyvän metsänhoidon suositukset perustuvat tutkimustietoon, käytännön kokemuksiin sekä eri alojen asiantuntijoiden käsityksiin metsien hyvästä hoidosta ja käytöstä. Käytännössä suositukset ohjeistavat mm. metsän uudistamistamismenetelmiä, taimikonhoitoa, harvennusajankohtia ja -voimakkuuksia sekä metsien monimuotoisuuden säilyttämistä.

Suosituksien laatimisesta ja päivittämisestä vastaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Nykyiset, voimassa olevat suositukset, ovat vuodelta 2006. Suosituksia päivitetään parhaillaan ja uudet  suositukset julkaistaa vuosien 2013-2014 aikana. Suositusten sisältöön voi tutustua tarkemmin Metsävastaa.net sivuilta.

Huomattavaa on, että hyvän metsänhoidon suositukset ovat eri asia kuin metsälainsäädäntö. Viime kädessä metsälaissa on säädetty metsien käytön rajoista ja edellytyksistä. Metsälainsäädäntö on vahvin metsäpoliittinen keino metsätalouden kestävyyden turvaamisessa. Myös metsälainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Uusi metsälaki antaa metsänomistajille enemmän vapautta ja vastuuta.